obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena

█ AUTOR KONCEPTU, NÁVRH: ARCHWERK — Martin Kloda, Hana Procházková | INTERIÉR, EXTERIÉR : Dagmar Štěpánová | FOTO: BoysPlayNice | PROJEKT: 2018 — 2019 | REALIZACE: 2019 — 2020 |

obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena
obytný komplex █ Costa Rica, Bahia Ballena

info | cz

Coco Houses je soubor obytných chýší, který je součástí resortu Art Villas | www.artvillas.com | v kostarické džungli. █ Nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, se v prudkém svahu tropické džungle o rozloze 2,5 ha ukrývá resort Art Villas. COCO je jeho součástí a je unikátním příkladem hravé, glampingové, udržitelné a moderní tropické architektury. Když investor oslovoval architekty, přál si vytvořit místo, kde se luxus i dobrodružství prolíná s okolní přírodou. Místo, kde si vyčistíte mysl a které se vám zaryje hluboko do srdce. █ Autorská zpráva - ARCHWERK : Filip se na nás obrátil s úžasnou výzvou: postavit jednoduchými prostředky a z místních materiálů luxusní, ale při tom dobrodružné bydlení přinášející zážitek bezprostředního pobytu v Kostarické džungli. Měly to být podle jeho slov „tree houses“ ve svahu čerstvě založené zahrady resortu Art Villas, bohužel zatím bez vzrostlých stromů. A přál si design, jaký ještě nikdo nikde neviděl. Navrhli jsme hnízdo několika chýší rozmístěných ve svahu s výhledem do údolí a nazvali jsme je Coco. █ V našem návrhu jsme využili všechny dosavadní zkušenosti z realizace experimentálních design and build projektů na pomezí architektury, landscape architektury a urban designu. Hlavním konstrukčním materiálem je místní tropické dřevo, doplněné stanovou plachtou a kovovými prvky. Racionální konstrukce je základem designu. Sama vytváří architektonickou formu a atmosféru, nepotřebuje žádnou přidanou dekoraci. Konstrukční princip umožňuje flexibilitu velikosti, tvaru i kompozice více navzájem podobných objektů, rozesetých v náročném terénu. „Stejný tvůrčí princip používá Příroda po miliony let. Příroda nás inspiruje k vytváření prostředí, které máme rádi a cítíme se v něm bezpečně. Hlásíme se k principům Přirozené architektury, jak je formuloval náš kamarád a učitel architekt Martin Rajniš,“ říká Martin Kloda.█

info | cz
info | cz
info | cz

info | en

Above Hermosa Beach, near the Costa Rican town Uvita, on a steep 2.5-hectare tropical jungle slope – there is hidden Art Villas resort. COCO forms a part of the complex and represents a unique example of playful, glamping, sustainable and modern tropical architecture. When the investor approached the architects, he desired to create a place where the visitors merge with the surrounding nature, clear their mind and experience luxury and adventure at the same time. He wanted to create a place that digs deep into everyone´s heart. █ Architect’s note – ARCHWERK : Filip turned to us with an amazing challenge: to build with simple solutions and local materials a luxurious, but at the same time adventurous living, bringing the experience of an immediate stay in the Costa Rican jungle. According to his words, they should be "tree houses" placed on the hillside of the Art Villas resort, but in the freshly established garden without fully grown trees. And he asked for a design that no one had seen before. We designed a nest of several shelters located on a fall overlooking the valley and named them Coco. █ In our design, we used our previous experience from the completion of our experimental design and build projects on the border of architecture, landscape architecture and urban design. The main construction material is local tropical wood, complemented by a tent canvas and metal elements. Rational construction is the basis of the design. It creates the form and atmosphere by itself, without needing of any added decoration. The construction principle allows flexibility in the size, shape and composition of several similar objects in complicated terrain. “The same creative principle is used by Nature for millions of years. The Nature inspires us to create an environment that we love and feel safe in. We follow on from to the principles of Natural Architecture, as formulated by our friend and teacher, architect Martin Rajniš”, says Martin Kloda.█ https://www.archdaily.com/953529/coco-art-villas-costa-rica-archwerk-plus-formafatal?ad_source=search&ad_medium=search_result_all ██

Copyright © 2024 All rights reserved - ARCHWERK | architektonická huť